Tähtvere Avatud Naistekeskuse majandusliku elujõulisuse arenguhüppe projekt

Projekti eesmärk:

kujundada Tähtvere Avatud Naistekeskus (TNK) avalikes huvides tegutsevaks isemajandavaks koolitus- ja kogukonnakeskuseks, mille hästikorraldatud majandustegevus aitab ellu viia sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks seatud eesmärke.

Projektiperiood 15.09.2017 – 15.09.2018
koolitusvaldkonna väljaarendamine
Ruumide renoveerimine koolitus- ja nõustamistegevusteks, samuti väljarentimiseks, ürituste korraldamiseks

Projekti rahastab KÜSK ja Siseministeerium.
KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks