I Üldsätted

1. Mittetulundusühing „Tähtvere Avatud Naistekeskus” (edaspidi: Naistekeskus) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis
tegutseb avalikes huvides.

1.2. Naistekeskuse asukohaks on Näituse 3, Tartu linn.
1.3. Naistekeskuse eesmärgiks on:

1.3.1. inimkeskse, vägivalda tauniva ja hooliva ühiskonna edendamisele kaasa aitamine.;

1.3.2. perevägivalla ennetamine;

1.3.3. vägivaldse peremudeli edasikandumise katkestamine;

1.3.4. tervete peresuhete propageerimine, toetamine ja arendamine

1.3.5. naiste enesearengu toetamine julgustamaks neid realiseerima oma potentsiaali naisena, emana, perekonna, kogukonna, ühiskonna liikmena.

1.4. Naistekeskuse põhitegevusteks on:

1.4.1. toimetulekuraskustes, s.h. lähisuhte vägivalla tõttu kannatanud naiste psühholoogilise ja sotsiaalse toimetuleku toetamine, sh varjupaigateenus, psühholoogilise kriisiabi pakkumine, individuaalnõustamine ja -teraapia, vastastikuse abi gruppide ja teraapiagruppide käivitamine, õigusabi ja sotsiaalnõustamine;

1.4..2.lähisuhte vägivalda otse või emade kaudu kogenud laste vahetu toetamine ja rehabiliteerimine;

1.4.3. projektide ning programmide välja töötamine lähisuhte vägivalla ennetamiseks, ohvrite toetamiseks ja avalikkuse teavitamiseks,

1.4.4. koolituste, ümarlaudade ja seminaride korraldamine valdkonnaspetsialistide ja avalikkuse teavitamiseks ja koostöö edendamiseks valdkonnaorganisatsioonide, riigi- ning kohaliku omavalitsuse institutsioonidega ja erialaspetsialistidega Eesti ja välismaa kõrgkoolidest.

1.4.5. osalemine valdkonnaorganisatsioonide koostöövõrgustikes.

1.4.6. avalike ürituste korraldamine eesmärgiga juhtida avalikkuse tähelepanu lähisuhte vägivalla teemale;

1.4.7. koostöö riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;

1.4.8. ettepanekute tegemine oma tegevuse eesmärkidega seonduvate õigusaktide, strateegiate, tegevuskavade jm vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;

1.4.9. majandustegevuse korraldamine oma eesmärkide saavutamiseks.

II Naistekeskuse liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Naistekeskuse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kellel on kaks soovitajat ning kes soovib arendada Naistekeskuse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. Naistekeskuse liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.3. Naistekeskusest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Liikme võib Naistekeskusest välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
b) tema tegevus ei ole kooskõlas Naistekeskuse eesmärkidega.

2.5. Liikme väljaarvamise otsustab Naistekeskuse juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.
2.6. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Naistekeskuse liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul
b) olla valitud juhtorganite liikmeks;
c) saada juhatuselt teavet Naistekeskuse tegevuse kohta
3.2. Naistekeskuse liige on kohustatud:
a) järgima Naistekeskuse töös osalemisel põhikirja ja juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

IV. Üldkoosolek

4.1. Naistekeskuse kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga liikmel on üks hääl.

4.2. Üdkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) revisjoni määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
e) Naistekeskusele kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3. üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Naistekeskuse huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

V. Juhatus

5.1. Naistekeskuse tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni 3 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

5.4. Juhatus omab õigust otsustada kõiki strateegia, planeerimise ja juhtimisega seotud küsimusi, mis pole põhikirja kohaselt jäetud üldkoosoleku pädevusse.

5.5. Juhatuse pädevuses on:

5.5.1. pidada Naistekeskuse liikmete arvestust;

5.5.2. koostada Naistekeskuse eelarve ja tegevusplaan;

5.5.3. koostada aastaaruanne ja esitada see heakskiitmiseks üldkoosolekule;

5.5.4. kasutada, käsutada ja vallata vastavalt seadusele ja põhikirjale Naistekeskuse vara;

5.5.5. korraldada Naistekeskuse raamatupidamist;

5.5.6. esindada ise või korraldada vajadusel Naistekeskuse esindamist kohtus ja suhetes riigi-või kohaliku omavalitsuse organitega.

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

6.1.Naistekeskuse ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Naistekeskuse likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Likivideerimisel alles jäänud vara antakse Naistekeskusega sarnase eesmärgiga ühingule, mis on kantud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

Aastaaruanded:

2020 
TNK aruanne 2020.pdf

2021
TNK aruanne 2021.pdf


Juhatuse liikmed on Pille Rives ja Meeli Lokk.

Kinnitame, et Tähtvere Avatud Naistekeskus lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

http://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/