2012

Projekti „ Naiste varjupaigateenuse arendamine ja lähisuhtevägivalla-alane ennetustöö“ elluviimist rahastab Eesti-šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti eesmärgid:
- laiendatakse Naistekeskuse tegevuspiirkonda – lisaks Tartu linnale pakutakse lähisuhtevägivalla ohvritele suunatud teenuseid Elva linna, Ülenurme, Kambja, Nõo, Luunja ja Tartu valla elanikele.

- arendatakse lähisuhtevägivalla tunnistajaks olnud lastele suunatud teenuseid, pakkudes paralleelselt emadega nõustamisteenuseid ja mänguteraapiat lastele. Regulaarselt viiakse läbi tugigruppe naiste ja emade jõustamiseks, korraldatakse emade ja laste suvelaager.

- viiakse ellu lähisuhtevägivalla alast ennetus- ja teavitustööd, et ühiskonna teadlikkus tõuseks, eelarvamuslik suhtumine muutuks ning seeläbi väheneks lähisuhtevägivald. Toimuvad koolitused, vestlusringid, valdkondlikud ümarlauad ja sotsiaalkampaania.

Projekti „ Naiste varjupaigateenuse arendamine ja lähisuhtevägivalla-alane ennetustöö“
rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
summas 42 342, 52 € .
Projekti teostamise aeg: 01.05.2012 – 31.10.2013
Projektijuht: Pille Rives
naistekeskus@gmail.com

2011

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

Projekti nimi:

Naiste varjupaigateenuse arendamine

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk:

koostada äriplaan perevägivallaohvriks olnud naistele ja lastele tervikliku toetussüsteemi loomiseks Tartu linnas ja maakonnas. Terviklik toetussüsteem hõlmab varjupaigateenust, kriisi-, sotsiaal-, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist, võimalust osaleda vastastikuse abi gruppides, vajadusel lastepsühhiaatri ja/või –psühholoogi konsultatsioone ja rehabiliteerivaid teenuseid lastele ning perevägivallaalast ennetustööd.

Teenuse arendamise eeltöö projekti käigus viiakse läbi valdkondlike ümarlaudu, eesmärgiga analüüsida häid praktikaid. Töötatakse välja teenuse kirjeldus, töötatakse välja Tähtvere avatud naistekeskuse arengukava. Viiakse läbi infopäevi Tartu lähivaldades, eesmärgiga tõsta KOV-de teadlikkust probleemist ja lahendusvõimalutest ning tõsta valmisolekut avaliku teenuse delegeerimiseks.

Projekti tegevuskava:

September:

infopäevad valdades kaks korda,

valdkondlik ümarlaud naiste varjupaikade esindajatega, arengukava ja teenuse kirjelduse koostamine;

Oktoober:

infopäevad valdades kaks korda,

ümarlaud Tartu linnavalitsuse spetsialistidega,

ümarlaud maakonna sotsiaaltöötajatega,

koostöövõrgustiku ümarlaud;

November:

infopäevad valdades kaks korda,

praktikate analüüs,

arengukava ja teenuse kirjelduse koostamine;

Detsember:

äriplaani koostamine,

koostöölepingute ettevalmistamine;

Jaanuar:

valdkondliku koostöövõrgustiku ümarlaud,

äriplaani koostamine,

koostöölepingute ettevalmistamine;

Veebruar:

koostöölepingute sõlmimine.

Projekti maksumus: 4954 eurot

2011 – 2012

Koostöös rahvusvahelise naisteorganisatsiooni Zonta International 20. piirkonnaga
lähisuhtevägivalla ohvrite toetamise tugisüsteemi loomine, seminaride ja koolituste
korraldamine

 

2011

Perevägivalla ohvriks olnud emade ja laste toetusprogramm, rahastab Norra ja EMP
Finantmehhanismide kaudu AEF Kriisiprogramm

2010

Johannes Esto Ühingu Naistekeskuse loomise I etapp, rahastas Norra ja EMP
Finantmehhanismide kaudu AEF